White-Light Flash Light

  • White-light flash light, 176 V AC to 264 V AC, single lane